UE

PROJEKT RPMP.01.02.03-12-0185/21 

Projekt „Opracowanie ulepszonego produktu – LiMON UAV” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Krótki opis projektu 

Przedmiotem projektu jest opracowanie ulepszenia oprogramowania LiMON. Nowe funkcjonalności wprowadzone zostaną do oprogramowania w ramach 4 głównych etapów
Wyrównanie danych LiDAR pochodzących z UAV – narzędzia służące do importu danych LiDAR wraz z trajektorią, umożliwiające poprawę dokładności geometrycznej chmury punktów poprzez wyznaczanie poprawek do trajektorii. W dwóch wariantach: względnym – kiedy wszystkie obserwacje w procesie wyrównania dotyczą chmury punktów, bezwzględnym – kiedy użytkownik dostarcza obserwacje referencyjne. 
Post-processing chmur punktów otrzymywanych z UAV – narzędzia pozwalające na automatyczną kontrolę jakości danych LiDAR wraz z raportowaniem. Automatyczną klasyfikację obserwacji odstających i nadmiarowych punktów w obszarach pokrycia pomiędzy szeregami. Kolorowanie chmury punktów z wykorzystaniem zdjęć pozyskanych synchroniczne z danymi LiDAR. 
Klasyfikacja chmury punktów – narzędzia umożliwiające automatyczną klasyfikację chmury punktów w zakresie filtracji gruntu (klasa 2) i detekcji budynków (klasa 6) z wykorzystaniem metod geometrycznych. 
Generowanie modeli wysokościowych – narzędzia służące do generowania modeli wysokościowych w strukturze GRID z wykorzystaniem algorytmów pozwalających na uzyskanie merytorycznie poprawnych wyników dla: Numerycznego Modelu Terenu (DTM), Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (DSM) i Numerycznego Modelu Koron (CHM) uwzględniając charakterystykę danych LiDAR pochodzących z UAV. 
Wszystkie algorytmy zostaną zaprojektowane do wykonywania obliczeń na procesorach kart graficznych (GPU) z wykorzystaniem języka Python lub C++.Opracowane algorytmy zostaną stworzone z uwzględnieniem istniejących funkcjonalności oprogramowania LiMON. 
W ramach prac wdrożeniowych prowadzonych przez Wnioskodawcę nastąpi implementacja metod opracowanych w ramach zleconych prac B+R do oprogramowania LiMON, pozwalająca na otrzymanie innowacyjnego ulepszonego produktu LiMON-UAV 

Koszt projektu